Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Ersättningspolicy

Riktlinjerna nedan godkandes av extra bolagsstamman den 27 november 2012.

Riktlinjerna skall galla for ersattningar och andra anstallningsvillkor for VD samt ovriga medlemmar av koncernens ledning (”Koncernledningen”) och skall galla intill arsstamman 2013.


Riktlinjer

Riktlinjerna skall galla for anstallningsavtal som ingas efter stammans beslut samt for det fall att andringar gors i existerande villkor efter denna tidpunkt. Bolagets skall strava efter att erbjuda en total ersattning som ar rimlig och konkurrenskraftig givet forhallandena i det enskilda landet och darvidlag ocksa kunna erbjuda s.k. ”sign on” bonus i avsikt att kunna rekrytera de bast lampade personerna. Ersattningen skall variera i forhallande till den enskildes och Koncernens prestationer. Den totala ersattningen till Koncernledningen foreslas kunna besta av de komponenter som anges nedan.


Fast lon

Den fasta lonen (”Grundlonen”) skall vara marknadsanpassad och baseras pa ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lonen skall revideras varje ar.


Rorlig lon

Den rorliga lonen skall relateras till Bolagets resultat, reserv- och produktionsmal samt specifika mal inom respektive befattningshavares ansvarsomrade. Rorlig lon skall utga pa arsbasis och skall maximalt kunna uppga till en arlig grundlon.


Langsiktiga incitament

Styrelsen avser att regelbundet utvardera behovet av langsiktiga incitamentsprogram som skall foreslas bolagsstamman.


Forsakringsbara formaner

Alderspension, sjukformaner och medicinska formaner skall i forekommande fall utformas sa att de aterspeglar regler och praxis i hemlandet. Om mojligt skall pensionsplanerna vara avgiftsbestamda. I individuella fall, beroende pa de skatte- och/eller socialforsakringslagar som galler for individen, kan andra avvagda pensionsplaner eller pensionslosningar godkannas.


Ovriga formaner

Ovriga formaner skall kunna tillhandahallas enskilda medlemmar i Koncernledningen eller hela Koncernledningen. Dessa formaner skall inte utgora en vasentlig del av den totala ersattningen. Formanerna skall vidare motsvara vad som ar normalt forekommande pa marknaden.


Uppsagning och avgangsvederlag

Uppsagningstiden skall vara maximalt tolv manader vid uppsagning som initieras av Bolaget och maximalt sex manader vid uppsagning som initieras av medlem av Koncernledningen. I individuella fall skall styrelsen kunna godkanna avgangsvederlag utover uppsagningstid. Avgangsvederlag kan endast komma betalas efter uppsagning fran Bolagets sida eller nar en medlem i Koncernledningen sager upp sig pa grund av vasentlig forandring i sin arbetssituation, vilken far till foljd att han eller hon inte kan utfora ett fullgott arbete.


Avvikelser fran riktlinjerna

Styrelsen skall vara berattigad att avvika fran dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns sarskilda skal for det.

X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält