Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Ersättningspolicy

Följande riktlinjer godkändes av årsstämman den 19 maj 2020.


Riktlinjerna ska gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD samt övriga medlemmar av koncernens ledning (”Koncernledningen”) och ska gälla intill årsstämman 2021.


Riktlinjer

Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall att ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Bolaget ska sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig givet förhållandena i det enskilda landet och därvidlag också kunna erbjuda s.k. ”sign on” bonus i avsikt att kunna rekrytera de bäst lämpade ledande befattningshavare. Ersättningen ska variera i förhållande till den enskildes och Koncernens prestationer. Den totala ersättningen till Koncernledningen föreslås kunna bestå av de komponenter som anges nedan.


Fast lön

Den fasta lönen (”Grundlönen”) ska vara marknadsanpassad och baseras på ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen ska revideras varje år.


Rörlig ersättning

Rörlig ersättning ska omfatta:
a) rörlig månatlig ersättning, vilken ska vara beroende av befattningshavarens individuella måluppfyllelse;
b) bonus, innefattandes årlig bonus och engångsersättningar, som ska relateras till Bolagets resultat, reserv- och produktionsmål samt specifika mål inom respektive befattningshavares ansvarsområde; och
c) aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram.
Det belopp som högst ska kunna betalas ut som rörlig ersättning ska inte överstiga en årlig Grundlön.


Långsiktiga incitament

Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av långsiktiga incitamentsprogram som ska föreslås bolagsstämman.


Försäkringsbara förmåner

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska i förekommande fall utformas så att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt ska pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för individen, kan andra avvägda pensionsplaner eller pensionslösningar godkännas.


Övriga förmåner

Övriga förmåner ska kunna tillhandahållas enskilda medlemmar i Koncernledningen eller hela Koncernledningen. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Förmånerna ska vidare motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.


Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska vara maximalt tolv månader vid uppsägning som initieras av Koncernen och maximalt sex månader vid uppsägning som initieras av medlem av Koncernledningen. Avgångsvederlag kan endast komma att betalas efter uppsägning från Koncernens sida eller när en medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete.


Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält