Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Teckningsoptioner

Incitamentsprogram till medlemmar i ledningsgruppen och andra anställda- aktieoptioner och teckningsoptioner 2015/2020 serie I


Totalt riktas erbjudandet till 15 personer.


Deltagarna i incitamentsprogrammet skall erbjudas att vederlagsfritt förvärva personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Aktie skall överlåtas till ett pris per aktie motsvarande den genomsnittliga stängningskursen tjugo (20) handelsdagar före den 12 maj 2015 (dagen för bolagsstämman), dock aldrig lägre än aktiernas kvotvärde. Personaloptionerna löper till och med den 12 maj 2020 med rätt för innehavaren av personaloptionerna att påkalla optionsrätten från och med dagen för tillgängliggörande (”vestning”) till och med den 12 maj 2020.


Personaloptionerna är inte överlåtbara annat än till juridisk person utsedd av en person som omfattas av incitamentsprogrammet och vilken denne kontrollerar eller är förmånstagare för. Fullt utnyttjande av personaloptionerna förutsätter att personen i fråga förblir anställd i Bolaget fram till och med att samtliga personaloptioner blivit vestade, där en tredjedel av de tilldelade optionerna vestas den 12 maj 2016, en tredjedel den 12 maj 2017 och resterande tredjedel den 12 maj 2018.


Programmets omfattning uppgår till högst 680 000 Personaloptioner.


För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då innehavare av Personaloption påkallar utnyttjande föreslår styrelsen att bolagsstämman även skall utge högst 680 000 teckningsoptioner samt godkänna att dessa överlåtas vidare enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma LLC ”Auriant Management” för vidareöverlåtelse (i) direkt till personerna nämnda ovan som omfattas av programmet eller sådan juridisk person som respektive person kontrollerar eller är destinatör för samt (ii) till annat helägt dotterbolag till Bolaget och därefter till personerna ovan. Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 30 juni 2015. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt och skall även vidareöverlåtas, i enlighet med ovanstående vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om ca 0,1125 kronor. Teckning av aktier genom nyttjande av optionsrätter till nyteckning skall kunna ske från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 12 maj 2020. Teckning av aktie skall ske till en teckningskurs per aktie om motsvarande den genomsnittliga stängningskursen tjugo (20) handelsdagar före den 12 maj 2015 (dagen för bolagsstämman), dock aldrig lägre än aktiernas kvotvärde.


Incitamentsprogram till styrelse- aktieoptioner och teckningsoptioner 2015/2020 serie II.


Erbjudandet ska riktas till följande styrelseledamöter som omvalts, nämligen Andre Bekker, Peter Daresbury och Ingmar Haga.


Programmets omfattning bestämdes uppgå till högst 170 000 optioner, varav Peter Daresbury skall erbjudas 70 000 optioner och Andre Bekker och Ingmar Haga skall erbjudas 50 000 optioner var.


Deltagarna i incitamentsprogrammet skall erbjudas att vederlagsfritt förvärva optioner. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Aktie skall överlåtas till ett pris per aktie motsvarande genomsnittliga stängningskursen tjugo (20) handelsdagar före den 12 maj 2015 (dagen för bolagsstämman), dock aldrig lägre än aktiernas kvotvärde. Optionerna löper till och med den 12 maj 2020 med rätt för innehavaren av optionerna att påkalla optionsrätten från och med dagen för tillgängliggörande (”vestning”) till och med den 12 maj 2020.


Optionerna är inte överlåtbara annat än till juridisk person utsedd av den som omfattas av incitamentsprogrammet och vilken denne kontrollerar eller är förmånstagare för. Fullt utnyttjande av optionerna förutsätter att personen i fråga behåller sitt uppdrag som styrelseledamot fram till och med att samtliga tilldelade optioner blivit vestade. En tredjedel av de tilldelade optionerna vestas den 12 maj 2016, en tredjedel den 12 maj 2017 och resterande tredjedel den 12 maj 2018.


För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då innehavare av option påkallar utnyttjande föreslår styrelsen att bolagsstämman även skall utge högst 170 000 teckningsoptioner samt godkänna att dessa överlåtas vidare enligt nedan.


Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma LLC ”Auriant Management” för vidareöverlåtelse (i) direkt till Andre Bekker, Peter Daresbury och Ingmar Haga eller sådana juridiska personer som den respektive personen utser, kontrollerar eller är destinatärer för samt (ii) till annat helägt dotterbolag till Bolaget och därefter till personerna ovan. Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 30 juni 2015. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt och skall även vidareöverlåtas enligt ovan vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om ca 0,1125 kronor. Teckning av aktier genom nyttjande av optionsrätter till nyteckning skall kunna ske från och med registrering av optionsrätterna hos Bolagsverket till och med den 12 maj 2020. Teckning av aktier skall ske till en teckningskurs per aktie motsvarande den genomsnittliga stängningskursen tjugo (20) handelsdagar före den 12 maj 2015 (dagen för bolagsstämman), dock aldrig lägre än aktiernas kvotvärde.Incitamentsprogram till medlemmar i ledningsgruppen och andra anställda- aktieoptioner och teckningsoptioner 2014/2019 serie I


Totalt riktas erbjudandet till 15 personer. Deltagarna i incitamentsprogrammet skall erbjudas att vederlagsfritt förvärva personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Aktie skall överlåtas till ett pris per aktie motsvarande den genomsnittliga stängningskursen tjugo (20) handelsdagar före den 13 maj 2014 (dagen för bolagsstämman), dock aldrig lägre än aktiernas kvotvärde. Personaloptionerna löper till och med den 13 maj 2019 med rätt för innehavaren av personaloptionerna att påkalla optionsrätten från och med dagen för tillgängliggörande (”vestning”) till och med den 13 maj 2019, med förbehåll för särskilda villkor som anges nedan.


Fullt utnyttjande av personaloptionerna förutsätter att personen i fråga förblir anställd i Bolaget fram till och med att samtliga personaloptioner blivit vestade, där en tredjedel av de tilldelade optionerna vestas den 13 maj 2015, en tredjedel den 13 maj 2016 och resterande tredjedel den 13 maj 2017. Om deltagaren i incitamentsprogrammet avgår eller hans anställning i koncernen annars sägs upp, fortsätter de anställda personaloptionerna att utnyttjas inom sex månader efter dagen för uppsägningen, men inte därefter. Programmets omfattning kommer inte att överstiga högst 480 000 Personaloptioner.


För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då innehavare av Personaloption påkallar utnyttjande godkände årsstämman även skall utge högst 480 000 teckningsoptioner samt godkänna att dessa överlåtas vidare enligt nedan.


Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma LLC ”Auriant Management” för vidareöverlåtelse (i) direkt till personerna nämnda ovan som omfattas av programmet eller sådan juridisk person som respektive person kontrollerar eller är destinatör för samt (ii) till annat helägt dotterbolag till Bolaget och därefter till personerna ovan.


Teckning av aktier genom nyttjande av optionsrätter till nyteckning skall kunna ske från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 13 maj 2019.


Teckning av aktie skall ske till en teckningskurs per aktie om motsvarande den genomsnittliga stängningskursen tjugo (20) handelsdagar före den 13 maj 2014 (dagen för bolagsstämman), dock aldrig lägre än aktiernas kvotvärde.


Vid fullt nyttjande av teckningsoptionsrätterna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 5 400 000 kronor.Incitamentsprogram till styrelse- aktieoptioner och teckningsoptioner 2014/2019 serie II


De omvalde styrelseledamöterna, nämligen Andre Bekker, Peter Daresbury, Ingmar Haga och Bertil Villard omfattas av programmet. Programmets omfattning bestämdes uppgå till högst 160 000 optioner, varav varje ledamot skall erbjudas 40 000 optioner.


Styrelseledamöterna ska erbjudas till vederlagsfritt förvärva optioner. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Aktie skall överlåtas till ett pris per aktie motsvarande genomsnittliga stängningskursen tjugo (20) handelsdagar före den 13 maj 2014 (dagen för bolagsstämman), dock aldrig lägre än aktiernas kvotvärde.


En tredjedel av de tilldelade optionerna vestas den 13 maj 2015, en tredjedel den 13 maj 2016 och resterande tredjedel den 13 maj 2017.


Optionerna löper till och med den 13 maj 2019 med rätt för innehavaren av optionerna att påkalla optionsrätten från och med dagen för tillgängliggörande (”vestning”) till och med den 13 maj 2019, med förbehåll för särskilda villkor som anges nedan. Om emellertid en styrelseledamot avgår, inte omvaldas till styrelsen eller hans medverkan som styrelseledamot annars upphör, fortsätter de innehava optionerna att utnyttjas inom sex månader efter uppsägningen, men inte därefter.


För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då innehavare av option påkallar utnyttjande föreslår styrelsen att bolagsstämman även skall utge högst 160 000 teckningsoptioner samt godkänna deras vidare överföring enligt följande.


Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillhöra till det helägda dotterbolaget LLC ”Auriant Management” för vidareöverlåtelse (i) direkt till personerna nämnda ovan som omfattas av programmet eller sådan juridisk person som respektive person kontrollerar eller är destinatör för samt (ii) till annat helägt dotterbolag till Bolaget och därefter till personerna ovan.


Vid fullt nyttjande av optionsrätterna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 1 800 000 SEK.Incitamentsschema till medlemmar i ledningsgruppen och andra anställda i Auriant Mining Group ("Koncernen") genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2013/2018 serie I


Incitamentsprogram till medlemmar i ledningsgruppen och nyckelanställda


Årsstämman beslutade att inrätta ett incitamentsprogram för bolagsledningen och vissa nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner och Personaloptioner.


Totalt riktas erbjudandet till 13 personer.


Deltagarna i incitamentsprogrammet skall erbjudas att vederlagsfritt förvärva Personaloptioner. Varje Personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Aktie skall överlåtas till ett pris om 15 kronor per Aktie. Personaloptionerna löper till och med den 15 maj 2018 med rätt för innehavaren av Personaloptionerna att påkalla optionsrätten från och med dagen för tillgängliggörande (”vestning”) till och med den 15 maj 2018.


Fullt utnyttjande av Personaloptionerna förutsätter att personen i fråga förblir anställd i Bolaget fram till och med att samtliga tilldelade Personaloptioner blivit vestade, där en tredjedel av de tilldelade optionerna vestas den 15 maj 2014, en tredjedel den 15 maj 2015 och resterande tredjedel den 15 maj 2016.


Programmets omfattning bestämdes uppgå till högst 395 000 Personaloptioner.


För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då innehavare av Personaloption påkallar utnyttjande föreslår styrelsen att bolagsstämman även skall utge högst 395 000 teckningsoptioner samt godkänna att dessa vidareöverlåts enligt nedan.


Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillhöra till det helägda dotterbolaget LLC ”Auriant Management” för vidareöverlåtelse (i) direkt till personerna som omfattas av programmet eller sådan juridisk person som respektive person kontrollerar eller är destinatör för samt (ii) till annat helägt dotterbolag till Bolaget och därefter till personerna ovan.


Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 30 juni 2013.


Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt och skall även vidareöverlåtas enligt ovan vederlagsfritt.


Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 11,25 kronor. Teckning av aktier genom nyttjande av optionsrätter till nyteckning skall kunna ske från och med registrering av optionsrätterna hos Bolagsverket till och med den 15 maj 2018.


Teckning av aktie skall ske till en teckningskurs per aktie om 15 kronor.Incitamentsschema till styrelse genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2013/2018 serie II


De omvalde styrelseledamöterna, nämligen Andre Bekker, Peter Daresbury och Ingmar Haga, samt Sergey Kashuba och Bertil Villard som föreslagits för val omfattas av programmet.


Programmets omfattning bestämdes uppgå till högst 150 000 optioner, varav varje ledamot skall erbjudas 30 000 optioner.


Deltagarna i incitamentsprogrammet skall erbjudas att vederlagsfritt förvärva optioner. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i Bolaget. Aktie skall överlåtas till ett pris om 15 kronor per Aktie. Optionerna löper till och med den 15 maj 2018 med rätt för innehavaren av optionerna att påkalla optionsrätten från och med dagen för tillgängliggörande (”vestning”) till och med den 15 maj 2018.


Fullt utnyttjande av optionerna förutsätter att personen i fråga behåller sitt uppdrag som styrelseledamot fram till och med att samtliga tilldelade optioner blivit vestade, där en tredjedel av de tilldelade optionerna vestas den 15 maj 2014, en tredjedel den 15 maj 2015 och resterande tredjedel den 15 maj 2016.


För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande att leverera aktier då innehavare av option påkallar utnyttjande föreslår styrelsen att bolagsstämman även skall utge högst


150 000 teckningsoptioner samt godkänna att dessa vidareöverlåts enligt nedan.


Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma LLC ”Auriant Management” för vidareöverlåtelse (i) direkt till Andre Bekker, Peter Daresbury, Ingmar Haga, Sergey Kashuba och Bertil Villard eller sådana juridiska personer som den respektive personen utser, kontrollerar eller är destinatärer för samt (ii) till annat helägt dotterbolag till Bolaget och därefter till personerna ovan.


Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 30 juni 2013.


Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt och skall även vidareöverlåtas enligt ovan vederlagsfritt.


Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 11,25 kronor. Teckning av aktier genom utnyttjande av optionsrätter till nyteckning skall kunna ske från och med registrering av optionsrätterna hos Bolagsverket till och med den 15 maj 2018. Teckning av aktie skall ske till en teckningskurs per aktie om 15 kronor.


X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält