Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Tardar gruva

Lisens


Tardan prospekterings- och gruvlicensområde utgör ett 3,3 km2 stort område (och tillhör till Större Tardan licensområdet) i Republiken Tyva, som beläget cirka 78 km från den regionala huvudstaden Kyzyl. En 70 km asfalterad väg leder från Kyzyl till Tardan som ersättas med en grusväg under de sista 18 km. 100 % av Tardan egendom ägt av Auriant Mining.


Nyckel licensvillkor:
Utgiven: den 27 juli 2004
Gäller: den 1 oktober 2028
Området: 3.3 km2

Geologiska förhållanden


Själva Tardanfyndigheten är ett block som begränsas av tektoniska sprickor, vilka är del av Baisyutskiy-skjuvförkastningen. Blockets totala yta uppgår till cirka 4,0 km2 med ett underlag av vulkan- och karbonatsediment från Tumattayginskaya- och Vadibalinskaya-formationerna med intrusioner i Tannuolskiy-komplexet.


Det vanligaste gråberget utgörs av marmorerad kalksten från Kambriska Vadibalinskaya-formationen. Cirka 20-25 % av fyndighetsområdet har ett underlag av graniter från Kambriska Tannuolskiykomplexet, där dioriter hör till de mest vanliga.


Cirka 20-25 % av fyndighetsområdet har ett underlag av graniter från Kambriska Tannuolskiykomplexet, där dioriter hör till de mest vanliga.


De huvudsakliga tektoniska funktionerna kan grupperas i tre system:

  • Nordostligt löpande Changysskiy- och East-förkastningar
  • Nordvästligt löpande förkastningar, lätt avtagande i sydvästlig riktning
  • Nordvästligt löpande förkastningar
Fyndighetens relativt enkla struktur påverkas av den nordostligt löpande Changysskiy-förkastningen (40-50°). I denna förkastningszon finns Tardansky-gravsänkan, som ger Tardanfyndighetens malmfält en tydligt assymetrisk struktur.


Tardansky-gravsänkan är belägen i fyndighetens centrala del och sträcker sig diagonalt från malmzon 1 till den nordöstra delen av licensområdet och vidare till ett område nordost om prospekteringsplatsen Barsuchy. Gravsänkans bredd varierar från 590 meter i närheten av malmzon 1 till 460 meter i den nordöstra delen. I nordväst gränsar den till Changysskiy-förkastningen och i sydost till Vostochny-förkastningen. Tardansky-gravsänkan innefattar malmzonerna 1, 3, 6, 7, 8 och 13, vilka är de huvudsakliga guldreserverna i Tardanfyndigheten.


Tardan-malmfältets tektoniska förkastningar består av förskjutningar och överskjutning. Den geologiska strukturen visar att malmfältet har de strukturella egenskaper och den mineralsammansättning som möjliggör fyndigheter av skarntyp.


Under tidigare prospekteringsarbeten i malmfältet har 14 malmzoner med 41 malmkroppar påträffats. 2013 prospekterades ytterligare två zoner, 6 och 15. Malmzonerna innehåller ett antal malmkroppar som befinner sig i ett enda metasomatiskt/hydrotermalt fält med tektonisk struktur. De har gemensam strykning och stupning och åtskiljs av stora block av oomvandlade bergarter.


Praktiskt taget alla malmzonerna har kontakt med kalkstenen i Vadibalinskaya-formationerna och med dioritgångarna i Tannuolsky-komplexet.


De malmbärande zonerna (vilka innefattar flera malmkroppar) inom fältet varierar mellan ett fåtal meter och 30–50 meter i tjocklek. I strykningsriktningen är de flera hundra meter långa.


Malmkropparna som sådana bildar långsträckta bälten av hydrotermalt omvandlade, sulfidimpregnerade skarnbergarter som har ytterst komplexa interna strukturer. Malmkropparnas längd varierar mellan 20 och 150 meter och deras bredd mellan 1 och 13 meter.

Klassificering Tonnage (ton) g/t 000 oz kg
TARDAN
TARDAN FYNDIGHETEN /GKZ/
C1 + C2 Reserver 893,000 4.92 141 4,390
 

Gruvdrift


All malmbrytning i Tardanfyndigheten sker i dagbrott. Under 2013 bröts guldbärande malm vid fyra dagbrott. Malmkropparna ligger relativt djupt, i genomsnitt cirka 150 meter ned, vilket innebär att det krävs mycket avrymning av jordlager. Utvinningskvoten är 7,2 m3/t. Malm och avfall bryts primärt med hjälp av sprängämnen och fraktas sedan med lastbil, men brytning med bulldozrar görs också i mycket liten omfattning i en del bergtyper där sprängning är överflödig. När malmen har brutits samlas den upp med hjälp av stora grävmaskiner och transporteras till lakningsområdet 2,8 kilometer bort i stora dumprar. Avrymningsavfallet läggs upp i närheten av de öppna gruvhålen med bulldozrar. Gruvdriften pågår utan avbrott, med två 11-timmarsskift per dygn.


Översikt över dagbrotten i TardanUnder 2013 koncentrerades brytningen främst till hålen 1, 2, 3 och 4. Där bröts 269 300 ton malm, vilket fordrade avrymning av nästan 2 miljoner m3 (detta beror delvis på den begränsade avrymnings- och brytningsverksamheten 2012). Denna malm, på i genomsnitt 1–1,5 g/t, blandas sedan med gravitationsslaggrester från tidigare gravitationsprocesser som har högre malmkoncentration (3–4 g/t).Malmanrikning


Det finns två anläggningar för malmanrikning och guldutvinning i Tardan.


Gravitationsanläggning

Anläggningen togs i drift i april 2007 och utformades för bearbetning av höggradig malm genom mekanisk utvinning av guld. Malmen krossas först och mals sedan ned till 74 mikron. Därefter skiljs den järnhaltiga malmen ut i en magnetisk separator, så att guldkoncentrationen ökar. Sedan matas malmen in i en centrifugalseparator av Knelsontyp som ökar guldkoncentrationen ytterligare. Efter separeringen passerar guldlösningen över vibrerande skakbord som samlar upp guldpartiklarna. Dessa partiklar smälts sedan ned till dorétackor på plats.

Gravitationsanläggningen stängdes tillfälligt 2012 när lakningsverksamheten och -anläggningen togs i drift. Under de fem år som den användes producerade den 780 kg guld.


Översikt över lakningen vid TardangruvanLakning

Lakning är ett relativt enkelt och billigt sätt att producera guld av lämplig malm. Den brutna malmen krossas till högst 10 mm och blandas med gravitationsslaggrester i förhållandet 60:40. Blandningen täcks (agglomereras) sedan med cement, så att det krossade materialet får granulatform. Därigenom kan inte små malmpartiklar täppa igen bevattningssystemen så att högen kollapsar.


Efter cementagglomereringen transporteras malmen på ett transportband till en radiell staplingsmaskin som staplar malmen på höglakningsbädden, upp till 7 meters höjd. Höglakningsbädden är ett specialpreparerat område med svag lutning som täcks av en tjock ogenomtränglig polymerfilm, för att förhindra att lösningen tränger ned i marken.


Högen bevattnas sedan med en svag natriumcyanidlösning via rör och sprinklersystem. Lösningen perkolerar genom malmen i en 120 dagarscykel och löser ut guldet. Längst ned i högen avleds lösningen och förs i rör till lakningsanläggningen, där guldet extraheras i stora absorptionstorn med hjälp av aktivt kol. Lösningen, som nu inte längre innehåller guld, återförs sedan till högarna.


Efter absorptionstornen desorberas guldet från det aktiva kolet med hjälp av en het kaustiklösning och genomgår sedan en elektrolytisk process där det deponeras på katoder. Dessa smälts sedan ned till dorétackor som innehåller minst 70 % guld (samt koppar, järn och silver). Dorétackorna transporteras till specialiserade raffinaderier för ädelmetaller i Ryssland och smälts ned till rent guld.


Säsongsbundenhet

Klimatförhållandena medför att guldproduktionen är säsongsbunden. Detta beror framför allt på att den krossade malmen måste cementagglomereras innan den staplas. Cementen innehåller vatten, och när det är mycket kallt fryser till och med uppvärmt vatten. Därför kan agglomereringen och staplingen inte utföras. Eftersom cyanidlösningen kan värmas bevattnas högarna emellertid under hela vintern. I och med att ingen ny malm tillkommer i högarna minskar guldproduktionen betydligt under perioden december–maj.

X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält