Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Företagsprofil
En central del i affarsiden ar aven
att idka prospektering.

En kort beskrivning av Auriant Mining

Auriant Mining AB (”AUR AB”) är ett mindre svenskt gruvbolag som inriktar sig på guldprospektering och guldproduktion i Ryssland. Företaget har två gruvor i produktion, en i Tardan i republiken Tyva och en i Solcocon i Zabaikalskyregionen. Dessutom har företaget en tillgång i ett tidigt stadium av prospektering, i Uzhunzhul i republiken Khakassia och en tillgång under prospektering i ett mer framskridet skede i Kara-Beldyr i republiken Tyva, vilken konsoliderades till 100 % 2014.

Auriants huvudtillgångar utgörs av ett stort antal minerallicenser som ägs av olika dotterbolag. Bolagets tillgångar bedöms i slutet av December 2014 enligt rysk standard (GKZ) omfatta 829 500 troy ounce av guldreserver (1 oz = 31,1 g) i kategorierna C1 och C2 och 500.000 troy uns enligt NI 43-101 standard

Per den 31 december 2014 uppgick antalet anställda i Auriant till 802 personer, entreprenörer undantagna. Företaget producerade 1 079 kg (34 689 uns) guld 2014.

Auriant, med säte i Stockholm, är noterat på svenska Nasdaq First North Premier Growth Market-börsen. Antalet aktieägare var cirka 2 700 och företaget hade 17 802 429 utgivna stamaktier per den 28 december 2013. Per utgången av 2014 hade Auriant ett marknadsvärde om cirka 48,78 MSEK (motsvarande 6,3 MUSD).

Vårt mål

Vårt långsiktiga mål är att bli en ledande, bärkraftig och effektiv medelstor guldproducent. Detta ska vi i en miljö med låga guldpriser uppnå genom att skapa värde för våra aktieägare, minimera riskerna förknippade med prospektering, gruvdrift och bearbetning av våra mineralresurser och öka effektiviteten. Vårt huvudfokus ligger på guldproduktion i Ryssland, men även andra mineraler än guld och andra länder kan omfattas av bolagets verksamhet i framtiden.

Vår strategi

Tillväxten och företagets bärkraft är avhängiga av följande faktorer: 1) i det korta perspektivet ligger fokus på att sänka kostnaderna och öka produktionen till full kapacitet för våra befintliga tillgångar, 2) i det medellånga perspektivet, fortsatt prospektering vid våra befintliga fyndigheter för att utöka reserverna, förlänga livslängden på våra gruvor samt att bygga och ta nya gruvor i drift, och 3) i det medellånga till längre perspektivet ska Auriant vara en konsolideringsmotor för ryskt guld.

Våra värderingar

Personal

Säkerhet
Personalen är vår viktigaste tillgång. Det är vår personal som bygger upp våra gruvor och sedan bryter mineraler i gruvorna, och vår främsta prioritet är att skapa och upprätthålla en hälsosam och säker arbetsmiljö för de anställda. Vi söker ständigt efter nya och innovativa metoder för att trygga våra anställdas säkerhet. Vi är stolta över att antalet olyckor och skador är mycket lågt i företaget jämfört med sektorn i övrigt.

Respekt
Vi arbetar för att tillhandahålla en positiv arbetsmiljö utan diskriminering och trakasserier i alla våra verksamheter. Vi agerar och behandlar varandra med värdighet och respekt. Vi tror att anställda som behandlas med respekt uppnår en högre nivå av resultat i sin yrkesverksamhet. Alla våra anställda ges lika stora möjligheter att utveckla sig i karriären. Vi belönar och uppmuntrar samarbete, kreativitet och förnyelse.

Miljö och samhälle

Socialt ansvar
Vi är aktivt engagerade i det lokala samhället där vi är verksamma, bland annat genom stöd till utbildning och infrastruktur samt genom att i första hand erbjuda lokalbefolkningen möjlighet till arbete i företaget.

Ansvarsfull gruvproduktion
Miljömedvetenhet är en central fråga för ett företag som är aktivt inom områden som inbegriper miljörisker. Större delen av företagets verksamhet bedrivs på landområden som är känsliga för gruvproduktionens påverkan. Vi är medvetna om att det bor människor där vi bedriver verksamhet och försöker därför minimera de negativa effekterna av verksamheten på miljön genom att fokusera på att använda innovativ teknik, fortlöpande optimera vårt utnyttjande av resurser samt att minska industriavfallet.

Integritet och företagsstyrning

För att nå framgång är vi beroende av förtroende och stöd från samtliga intressenter, såsom aktieägare, anställda, leverantörer, entreprenörer, stat och lokala myndigheter. Därför strävar vi efter högsta möjliga integritet och hållbarhet. Hos oss råder nolltolerans mot korruption. Vi söker uppnå maximal transparens i våra kontakter med myndigheterna, och försvarar våra intressen i domstol om detta blir nödvändigt. Vi är uppriktigt övertygade om att en god företagsstyrning skapar värde för aktieägarna. Av den anledningen består större delen av vår styrelse av personer som inte befinner sig i ledande ställning samt oberoende chefer som har stor erfarenhet av gruvdrift och av att leda ett publikt företag. I framtiden har vi för avsikt att ytterligare stärka vår företagsstyrning för att kunna leverera maximalt värde till våra aktieägare.

X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält